ഹൃദയത്തില്‍ ഹൃദയം
stories

ഹൃദയത്തില്‍ ഹൃദയം

Product Price

₹180 ₹250

Description

സരള. ഡി. ഇറവങ്കരയുടെ കഥാസാമാഹാരം ‘ഹൃദയത്തില്‍ ഹൃദയം’
ഓരോ കഥക്കും കനല്‍ക്കട്ടപോലെയുള്ള കുറുങ്കഥകളുടെ സ്വഭാവമാണുള്ളത്. പല കഥകളും വായിച്ചു തീരുമ്പോള്‍ സങ്കടത്താലോ സന്തോഷത്തിന്‍റെ രോമഹര്‍ഷത്താലോ വായനക്കാരുടെ കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിക്കും എന്നത് വാസ്തവമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി ശാന്തിയാണ് എല്ലാ കഥകളുടേയും ഭാവം. ഇരുപത്തിയൊമ്പത് കഥകളാണ് ഈ സമാഹരത്തിലുള്ളത്.

⚡ Store created from Google Sheets using Store.link