പരോള്‍
novel

പരോള്‍

Product Price

₹120 ₹200

Description

പ്രണയവും പ്രതികാരവും ഒരേപോലെ ഫെലിക്സ് എന്ന യുവാവിന്‍റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ പുതിയൊരധ്യായമെഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വിധി കുറ്റബോധത്തിന്‍റെ രൂപത്തിലായി കടന്നുവന്ന് അവന്‍റേയും ജീവനെടുക്കുന്നു.

⚡ Store created from Google Sheets using Store.link