കാമിക
Novel

കാമിക

Product Price

₹199 ₹299

Description

1970 കളിലെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, ജാതീയ പശ്ചാത്തലത്തില് എഴുതപ്പെട്ട നോവലാണ് കാമിക. കാമം, പ്രണയം, പ്രതികാരം, വഞ്ചന, തുടങ്ങിയ മനുഷ്യസഹജമായ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണ് ഈ നോവല്.

തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കഥകഥനരീതിയിലൂടെ രതിയുടെ ഗന്ധത്തേയും അധ്വാനത്തിന്റെ വിയര്പ്പിനേയും മിഥുനമഴയുടെ സുഖതാളത്തേയും സൗന്ദര്യപൂര്വം വരച്ചിടുന്നുണ്ട് ഈ നോവല്. മലയാളത്തിലെ സര്വസാധാരണവും ചിരപരിചിതവും അക്കമദിക് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലേതുപോലെ ചട്ടക്കൂട്ടില് വിരചിതവുമായ നോവലുകളില് നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമായ ഈ നോവല് വായനക്കാര്ക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കും.

⚡ Store created from Google Sheets using Store.link